Monitoring

Akoestische metingen

Bij het aanbrengen van palen kunnen door verschillende invloeden afwijkingen in de paalschacht ontstaan.

Middels de akoestische metingen kunnen scheuren, breuken en diameter veranderingen opgespoord worden. Wij voeren de werkzaamheden uit in overeenstemming met CUR aanbeveling 109 “akoestisch doormeten van funderingspalen.

Statische plaatdrukproeven

Bij het aanbrengen van grondverbeteringen en het verdichten van een bestaand zandpakket kan is het wenselijk om te controleren of de ondergrond voldoet aan de gestelde eisen. Afhankelijk van het ontwerp is dat een verdichtingsgraad of een beddingconstante.

Middels het uitvoeren van plaatdrukproeven zijn deze eisen te controleren.

De plaatdrukproeven worden uitgevoerd op basis van de DIN-18132.

Wanneer trillingsmetingen uitvoeren

Ten gevolge van werkzaamheden zoals heien, slopen, verdichten van grond kunnen (hevige) trillingen ontstaan in de ondergrond. Deze kunnen nadelige invloed hebben op de omgeving en leiden tot hinder of zelfs schade. Door trillingmetingen uit te voeren kan direct ingegrepen worden wanneer eventuele grenswaarden overschreden worden. Hiermee kan eventuele schade en hinder beperkt worden.

De metingen worden uitgevoerd onder de richtlijnen van de SBR-A schade aan gebouwen en/of de SBR-B hinder voor personen.

Hei en boor toezicht

Door middel van heitoezicht zorgen wij ervoor dat het heiwerk soepel en goed verloopt, hierdoor kunnen vertraging en extra kosten voorkomen worden.
Gedurende het heiwerk voorzien wij dagelijks de diverse partijen van een objectieve registratie en controle. Onze opzichters zien erop toe dat het heiwerk conform het palenplan en Cur Aanbeveling 114 “Toezicht op realisatie van paalfunderingen” en/of specifieke afspraken uit de heibespreking,wordt uitgevoerd.

Middels de puls echo methode kan de integriteit van een paal worden beschouwd. Hierbij wordt een verdichtingsgolf in een paal gebracht wordt met een hamer die vervolgens reflecteert in de paal en opgevangen wordt middels een sensor. Uit deze signalen, vaak in correlatie met installatie gegevens en sonderingen, kunnen conclusies getrokken worden met betrekking tot de kwaliteit van de paaldoorsnede. 
Indien er afwijkingen of anomaliteiten gevonden worden kunnen deze middels aanvullend onderzoek zoals doormeten onder een bovenbelasting, ontgraven en visueel inspercteren of meer geavanceerde methoden zoals signal matching verder beschouwd worden.
 
De metingen worden uitgevoerd conform de CUR aanbeveling 109 ” akoestisch doormeten van funderingspalen”  

De plaatdrukproef, ook wel plaatbelastingsproef of plaatproef genoemd, is een grondmechanisch onderzoek dat uitgevoerd wordt om bepaalde eigenschappen van de ondergrond te weten te komen (zie doel). De eigenschappen hebben betrekking op de totale ondergrond onder de plaat, niet enkel de bovenste laag. De waarden zijn representatief voor die locatie. De proef is vooral in België en Duitsland zeer gewild, in Nederland in opkomst. Vooral omdat de proef direct resultaten oplevert. De proef wordt over het algemeen in de wegenbouw toegepast.
Bij deze proef wordt een sterke stalen plaat met een bepaalde diameter gebruikt. Dit kan een Ø 300 mm, Ø 600 mm of Ø762 mm plaat zijn. Deze plaat wordt door middel van een hydraulische cilinder en een tegengewicht de grond ingedrukt. En hierbij wordt zeer nauwkeurig de kracht van de cilinder en de zetting van de plaat gemeten. Door middel van een drukdoos tussen plaat en cilinder en een (aantal) zeer nauwkeurige draadverplaatsingsopnemer(s).
Het doel van de proef is om twee eigenschappen van de ondergrond op die locatie te verkrijgen. De elasticiteitsmodulus en de beddingsconstante. Met name de beddingsconstante is vaak van belang.

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de omwonenden geruststellen? Wij kunnen gevoelswaarden feitelijk en toetsbaar maken.
Bouw- of sloopwerkzaamheden zonder trillingen is haast onmogelijk. Maar de intensiteit van de trillingen en daarmee het risico, verschilt van geval tot geval. Soms zijn ze onschuldig, maar bij sloopwerk, heiwerkzaamheden of het plaatsen van een damwand, is er altijd een zeker risico.
Een trillingsmeter is dan geen overbodige luxe. Die waarschuwt u wanneer de SBR-richtlijnen worden overschreden en stelt – zeker niet onbelangrijk – ook de omwonenden gerust. Vaak laten wij de trillingsmeting aansluiten op de bouwkundige vooropname.

Door middel van heitoezicht zorgen wij ervoor dat het heiwerk soepel en goed verloopt, hierdoor kunnen vertraging en extra kosten voorkomen worden.
Gedurende het heiwerk voorzien wij dagelijks de diverse partijen van een objectieve registratie en controle. Onze opzichters zien erop toe dat het heiwerk conform het palenplan en Cur Aanbeveling 114 “Toezicht op realisatie van paalfunderingen” en/of specifieke afspraken uit de heibespreking,wordt uitgevoerd.
Bij calamiteiten wordt direct contact opgenomen met de constructeur en betrokken partijen, om tot een praktische oplossing te komen.
Ook in de bouwwereld speelt kwaliteit een belangrijke rol. Om dit te realiseren is het belangrijk om een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen te hebben. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en het gebrek aan eenduidigheid, draagt ertoe bij dat toezicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient. De CUR-Aanbeveling 114 heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over:
De taken van de toezichthouder
De verantwoordelijkheden van de heitoezichthouder
Uit te voeren controles 
De te noteren gegevens
Voorts is ernaar gestreefd inhoud te geven aan de benodigde deskundigheid van de toezichthouder, alsmede aan het uitdragen van de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifieke geotechnische risico’s. Realisatie van deze doelen verschaft de betrokken partijen meer duidelijkheid en begrip over de rol van gedegen toezicht bij de realisatie van paalfunderingen.