Monitoring

Akoestische metingen

Bij het aanbrengen van palen kunnen door verschillende invloeden afwijkingen in de paalschacht ontstaan.

Middels de akoestische metingen kunnen scheuren, breuken en diameter veranderingen opgespoord worden. Wij voeren de werkzaamheden uit in overeenstemming met CUR aanbeveling 109 “akoestisch doormeten van funderingspalen.

Statische plaatdrukproeven

Bij het aanbrengen van grondverbeteringen en het verdichten van een bestaand zandpakket kan is het wenselijk om te controleren of de ondergrond voldoet aan de gestelde eisen. Afhankelijk van het ontwerp is dat een verdichtingsgraad of een beddingconstante.

Middels het uitvoeren van plaatdrukproeven zijn deze eisen te controleren.

De plaatdrukproeven worden uitgevoerd op basis van de DIN-18132.

Wanneer trillingsmetingen uitvoeren

Ten gevolge van werkzaamheden zoals heien, slopen, verdichten van grond kunnen (hevige) trillingen ontstaan in de ondergrond. Deze kunnen nadelige invloed hebben op de omgeving en leiden tot hinder of zelfs schade. Door trillingmetingen uit te voeren kan direct ingegrepen worden wanneer eventuele grenswaarden overschreden worden. Hiermee kan eventuele schade en hinder beperkt worden.

De metingen worden uitgevoerd onder de richtlijnen van de SBR-A schade aan gebouwen en/of de SBR-B hinder voor personen.

Hei en boor toezicht

Door middel van heitoezicht zorgen wij ervoor dat het heiwerk soepel en goed verloopt, hierdoor kunnen vertraging en extra kosten voorkomen worden.
Gedurende het heiwerk voorzien wij dagelijks de diverse partijen van een objectieve registratie en controle. Onze opzichters zien erop toe dat het heiwerk conform het palenplan en Cur Aanbeveling 114 “Toezicht op realisatie van paalfunderingen” en/of specifieke afspraken uit de heibespreking,wordt uitgevoerd.